512-720-019 | 608-460-403 | 506-023-675 kontakt@multirach.com

AUDYT KSIĘGOWY

audyt

 Audyt księgowy

Weryfikacja dokumentacji księgowej oraz podatkowej

Wychodząc na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu oferujemy Państwu usługę weryfikacji dokumentów pod kątem obowiązującego prawa.

Weryfikacja dokumentacji księgowej oraz podatkowej

Podczas przeglądu dokumentacji księgowej może dojść do wykrycia nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg podatkowych, ksiąg rachunkowych. Efektem tych nieprawidłowości jest powstanie zaległości księgowych lub podatkowych. Dzięki naszej usłudze dokumenty zostaną skorygowane zgodnie z przepisami, a firma uchroni się od niebezpieczeństwa ewentualnych sankcji, w razie kontroli z urzędu skarbowego lub zakładu ubezpieczeń społecznych.

Weryfikacja dokumentacji księgowej oraz podatkowej dotyczy przeglądu:

 • Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ksiąg Rachunkowych
 • Rejestrów VAT

Oferujemy dla Państwa wykonanie następujących czynności:

 • kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księdze Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR
 • kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księgach Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • kontrola prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 • sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych  PIT, CIT, VAT
 • sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz węwnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT zgodnie z przedmiotem działalności firmy i dokumentami rejestracyjnymi
 • sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT
 • sprawdzenie prawidłowości księgowań RMK
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzanych dokumentów PK
 • przegląd raportów kasowych i WB oraz sprawdzenie prawidłowości ich księgowania
 • sprawdzenie prawidłowości rozliczania różnic kursowych
 • prawidłowości księgowań list płac oraz zgodności opodatkowania świadczeń pracowniczych z zapisami w księgach

Weryfikacja dokumentacji kadrowo – płacowej dotyczy przeglądu:
Audyt kadrowo – płacowy jest przeprowadzany w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej. Usługa audytu kadrowo – płacowego jest każdorazowo indywidualnie dostosowywana do oczekiwań Klienta.

Zakres audytu kadrowo – płacowego może dotyczyć następujących czynności:

 • weryfikacja akt osobowych pracowników, w szczególności analiza dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym prawem (umowy o pracę, wystawione świadectwa pracy, szkolenia BHP, i inne)
 • weryfikacja prowadzonej ewidencji czasu pracy (np. analiza przestrzegania regulaminu pracy, przepisów Kodeksu pracy, informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia, i inne),
 • weryfikacja prawidłowości naliczania wysokości wynagrodzeń, w tym między innymi poprawności ustalenia podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wysokości stóp procentowych tych składek, zaliczek na podatek dochodowy, podstaw wymiaru zasiłków i prawidłowości rozliczania wypłaconych świadczeń w dokumentach rozliczeniowych, podstaw urlopowych, i inne,
 • weryfikacja prawidłowości rozliczania umów cywilno – prawnych,
 • weryfikacja prawidłowości sporządzania miesięcznych i rocznych dokumentów rozliczeniowych, deklaracji ZUS, PIT-4R, Z-06, PIT-11, innych,
 • weryfikacja terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS, US, PFRON oraz zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • weryfikacja poprawności ustalania wymiaru urlopów wypoczynkowych,
 • weryfikacja pozostałych obszarów, składających się na całokształt prowadzonej administracji kadrowo – płacowej w przedsiębiorstwie.

Audyt kadrowo – płacowy oraz audyt księgowy i podatkowy może zostać zrealizowany w formie jednorazowej usługi lub też w formie usługi okresowej (systematyczny przegląd), zgodnie z Państwa preferencjami. Po zakończeniu audytu kadrowo – płacowego i audytu księgowego oraz podatkowego, pracownicy firmy pozostają do Państwa dyspozycji, dostarczając niezbędnej pomocy, wsparcia merytorycznego i doradztwa.

Audyt kadrowo – płacowy, księgowy, podatkowy

.Audyt i Kontrola Wewnętrzna

Biuro Rachunkowe Ciechanów, Przasnysz, Mława, Płońsk